Qianxi Dang, Lanzhen Hu, Jiaqiang Wang, Qunhua Zhang, Mengmeng Han, Simeng Luo, Yanbin Gong, Can Wang, Qianqian Li,* and Zhen Li*, Multiple Luminescence Responses towards Mechanical Stimulus and Photo-Induction: The Key Role of the Stuck Packing Mode and Tunable Intermolecular Interactions. Chem. Eur. J. 2019, 25, 7031-7037.

2019-10-04 28 次浏览

Qianxi Dang, Lanzhen Hu, Jiaqiang Wang, Qunhua Zhang, Mengmeng Han, Simeng Luo, Yanbin Gong, Can Wang, Qianqian Li,* and Zhen Li*, “Multiple Luminescence Responses towards Mechanical Stimulus and Photo-Induction: The Key Role of the Stuck Packing Mode and Tunable Intermolecular Interactions.” Chem. Eur. J. 2019, 25, 7031-7037.